Các khái niệm cơ bản của DB2, Các ràng buộc

Leon Kwok

Last updated: 13 05 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2011

Các ràng buộc được DB2 của hãng IBM sử dụng trên các hệ điều hành Linux, UNIX, và Windows để tăng hiệu lực các quy tắc nghiệp vụ cho dữ liệu và để đảm bảo tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu. Bài viết này mô tả các loại ràng buộc được DB2 hỗ trợ và cung cấp các ví dụ theo từng loại ràng buộc. Ngoài ra, tác giả giải thích những nguyên tắc cơ bản của việc quản lý các ràng buộc (bằng cách sử dụng dòng lệnh hoặc Trung tâm Quản lý của DB2). [Bài viết này được cập nhật để phản ánh DB2 phiên bản 9.7 và các cập nhật khác. Ban Biên tập.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=647618
ArticleTitle=Các khái niệm cơ bản của DB2: Các ràng buộc
publish-date=05132010