Phân tích Business Intelligence dựa trên Big Data

From the developerWorks archives

Peter Jamack

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2013

Các doanh nghiệp và khách hàng toàn cầu ngày càng thay đổi. Nó không chỉ còn là dữ liệu khách hàng. Mục đích của một nền tảng phân tích Big Data và Business Intelligence tích hợp là khai thác sâu hơn các câu hỏi vì sao, ở đâu, cái gì và như thế nào về khách hàng, sản phẩm và công ty. Bài này sẽ thảo luận về việc tích hợp Business Intelligence và phân tích Big Data.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=936015
ArticleTitle=Phân tích Business Intelligence dựa trên Big Data
publish-date=06302013