Phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc với BigInsights InfoSphere

Khởi đầu nhanh với BigSheets

From the developerWorks archives

Cynthia Saracco and Anshul Dawra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 19 02 2013

Nếu bạn muốn làm việc với "Big Data" mà không cần viết mã hoặc các kịch bản lệnh, bạn sẽ cần nghiên cứu BigSheets. BigSheets là một công cụ kiểu-bảng tính dùng cho các nhà phân tích kinh doanh được cung cấp với IBM InfoSphere BigInsights, một nền tảng dựa trên dự án nguồn mở Apache Hadoop. Bài này hướng dẫn bạn những điều cơ bản về sử dụng BigSheets để phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc được thu thập thông qua các ứng dụng ví dụ mẫu kèm theo BigInsights. Bạn sẽ tìm hiểu cách mô hình hóa dữ liệu này trong BigSheets, thao tác dữ liệu này bằng cách sử dụng macro và các hàm dựng sẵn, tạo ra các biểu đồ để hiển thị trực quan công việc của mình và xuất các kết quả phân tích của mình theo một trong những định dạng kết quả phổ biến.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=858499
ArticleTitle=Phân tích dữ liệu môi trường truyền thông xã hội và dữ liệu có cấu trúc với BigInsights InfoSphere
publish-date=02192013