Truy cập các dịch vụ HTTP và RESTful từ DB2: Giới thiệu các hàm REST được định nghĩa cho người dùng DB2

Đưa web vào thế giới các hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ

From the developerWorks archives

Michael Schenker and Susan Malaika

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 03 2013

Càng ngày, Representational State Transfer (REST) càng trở thành một cách truyền thông ưa thích trong các môi trường kiến trúc hướng dịch vụ hiện nay. Có nhiều dịch vụ và các nguồn thông tin có thể được xử lý thông qua một URL và được truy cập bằng cách sử dụng HTTP. Mặt khác, vẫn còn có một lượng thông tin đáng kể đã lưu trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) -- như DB2®. Các RDBMS hiện đại cung cấp các tính năng xử lý mạnh mẽ cho dữ liệu quan hệ (thông qua SQL) và cho dữ liệu XML (thông qua SQL/XML hay XQuery). [23.08.2011: Các tác giả đã cập nhật bài viết này bao gồm thông tin về hỗ trợ proxy HTTP. - Người biên tập]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=861963
ArticleTitle=Truy cập các dịch vụ HTTP và RESTful từ DB2: Giới thiệu các hàm REST được định nghĩa cho người dùng DB2
publish-date=03202013