Các kỹ thuật khai phá dữ liệu

From the developerWorks archives

Martin Brown

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 03 2013

Hiện nay có nhiều kỹ thuật khai phá dữ liệu, mô hình truy vấn, mô hình xử lý và thu thập dữ liệu khác nhau. Vậy bạn sẽ sử dụng một kỹ thuật nào để khai phá dữ liệu của mình và bạn có thể sử dụng kỹ thuật nào để kết hợp với phần mềm và cơ sở hạ tầng hiện có của mình? Hãy xem xét các kỹ thuật và các giải pháp khai phá dữ liệu và phân tích khác nhau và tìm hiểu cách xây dựng chúng nhờ sử dụng phần mềm và các bản cài đặt hiện có. Hãy khám phá các công cụ khai phá dữ liệu khác nhau có sẵn và tìm hiểu cách xác định xem kích thước và độ phức tạp của những thông tin của bạn có thể dẫn đến những khó khăn rắc rối về xử lý và lưu trữ không và cần phải làm gì.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=862679
ArticleTitle=Các kỹ thuật khai phá dữ liệu
publish-date=03262013