DB2 Express-C 10: Mang lại nhiều giá trị hơn

Phiên bản miễn phí

From the developerWorks archives

Leon Katsnelson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 01 2013

Được giới thiệu vào năm 2008 như là phiên bản miễn phí của DB2 DBMS của IBM, DB2 Express-C nhanh chóng phổ biến với các nhà quản trị cơ sở dữ liệu, các nhà phát triển ứng dụng, sinh viên và nhà cung cấp phần mềm độc lập. Ngày 30 tháng 4 năm 2012 sau 6 năm trên thị trường với nhiều bản cập nhật, DB2 Express-C phiên bản 10 đã được phát hành và mọi người có thể tải về hoặc sử dụng miễn phí trên đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=856706
ArticleTitle=DB2 Express-C 10: Mang lại nhiều giá trị hơn
publish-date=01302013