Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM

From the developerWorks archives

Donald Bell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 01 2012

Bài viết này sẽ cho thấy cách sử dụng Rational Software Architect của IBM để tạo ra sơ đồ tô pô triển khai. Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể mô hình hóa việc triển khai vật lý một ứng dụng web Java mức doanh nghiệp (JEE) hoặc ứng dụng web .NET của Microsoft.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=787784
ArticleTitle=Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM
publish-date=01162012