Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM

Quay lại bài viết

Hình 17. Các ràng buộc môi trường thời gian chạy thực ASP.NET
Khung hình các tính chất với các lựa chọn đánh số

Quay lại bài viết