Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM

Quay lại bài viết

Hình 14. Cửa sổ Customize Attributes
Đường dẫn trong khung nhìn Customize Attributes

Quay lại bài viết