Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 2 , Các báo cáo phức tạp và các tập dữ liệu lồng nhau

Tim McMackin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 01 2012

Loạt bài viết ba phần này giải thích cách bạn có thể hiển thị trực quan thông tin trong IBM® Rational Team Concert™ bằng cách thiết kế báo cáo với BIRT (Eclipse Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ của Eclipse). Bài viết này, bài thứ hai trong loạt bài này, cho thấy cách thực hiện xử lý nâng cao hơn các thông tin từ kho lưu trữ như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=785179
ArticleTitle=Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 2: Các báo cáo phức tạp và các tập dữ liệu lồng nhau
publish-date=01122012