Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 1, Các báo cáo cơ bản

Tim McMackin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 01 2012

IBM® Rational Team Concert™ có thể giúp các nhóm làm việc phần mềm lưu trữ và tổ chức một khối lượng thông tin to lớn, bao gồm các kế hoạch và các nhiệm vụ công tác, các việc xây dựng và các việc thử nghiệm phần mềm và các tệp mã nguồn và các tệp khác. Bài viết này trình bày cách hiển thị trực quan thông tin đó với các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Rational Team Concert với BIRT (Eclipse Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ của Eclipse).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=785159
ArticleTitle=Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 1: Các báo cáo cơ bản
publish-date=01122012