Cơ sở dữ liệu trong đám mây

Lúc nào nghĩ về đám mây

From the developerWorks archives

Jin Zhang

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 12 2011

Các chuyên gia về dữ liệu đang dùng các khái niệm điện toán đám mây để cung cấp các cơ sở dữ liệu là một dịch vụ -- giảm bớt các gánh nặng quản lý và đưa những người dùng lên chín tầng mây. Tìm hiểu về ba bước để bắt đầu với cơ sở dữ liệu là một dịch vụ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=783269
ArticleTitle=Cơ sở dữ liệu trong đám mây
publish-date=12302011