Xây dựng một Web API để tiếp xúc với các đối tượng của Salesforce.com

Tích hợp dễ dàng với dịch vụ IBM WebSphere Cast Iron Web API

From the developerWorks archives

Katherine Sanders

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 09 2013

Trong bài viết này, các nhà phát triển API có thể học cách sử dụng WebSphere® Cast Iron® Web API Services của IBM® để tạo ra một web API có thể được gọi để tạo ra một liên lạc trong hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của Salesforce.com. Với IBM WebSphere Cast Iron Web API Services, bạn có thể tích hợp và tiếp xúc với các API chỉ với một vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể phân tích việc sử dụng web API của bạn thông qua các phân tích được cung cấp cũng như phổ biến cộng đồng web API của bạn thông qua một cổng thông tin phát triển thương hiệu với các mối liên kết cộng đồng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=944942
ArticleTitle=Xây dựng một Web API để tiếp xúc với các đối tượng của Salesforce.com
publish-date=09122013