Mười cân nhắc dành cho giải pháp Big Data trên đám mây

Khởi động một môi trường tiêu thụ Big Data dễ dàng hơn trong nền đám mây

From the developerWorks archives

David Gillman

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 09 2013

Tác giả nhấn mạnh 10 yếu tố mà một công ty nên xem xét khi bắt đầu một dự án Big Data, thậm chí một trong số đó được coi là một thử nghiệm. Giải pháp dựa trên nền đám mây được chú trọng vì nó giải quyết được nhiều yếu tố kỹ thuật phức tạp trong bước đầu triển khai thực hiện Big Data.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing, Information Management
ArticleID=944886
ArticleTitle=Mười cân nhắc dành cho giải pháp Big Data trên đám mây
publish-date=09122013