Xây dựng một ứng dụng web tuân thủ quy định

Cân đối tài nguyên để bảo vệ các kiểu dữ liệu khác nhau

From the developerWorks archives

Arshad Noor

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 04 2013

Chỉ có khoảng 25% trong hầu hết các kiểu dữ liệu của các tổ chức là nhạy cảm và điều này đặt ra câu hỏi: liệu bạn có nên thiết kế các ứng dụng đám mây của bạn để sử dụng 100% các tài nguyên bảo mật có sẵn nhằm bảo vệ tất cả các loại dữ liệu của bạn không? Phương pháp này rất tốn tài nguyên; nhưng còn có một cách khác. Trong bài này, tác giả gợi ý tạo ra ba loại cho mỗi kiểu dữ liệu do tổ chức của bạn sở hữu, sau đó sử dụng các loại đó để xác định cách áp dụng bảo mật cho mỗi kiểu dữ liệu khi bạn thiết kế ứng dụng sẽ dùng dữ liệu đó. Phương pháp này được gọi là Regulatory Compliant Cloud Computing (RC3 – Điện toán đám mây tuân thủ quy định)..

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=863638
ArticleTitle=Xây dựng một ứng dụng web tuân thủ quy định
publish-date=04032013