Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 4, Tạo các ảnh với ICCT

Alex Amies, Alexei Karve, Scott Peddle, Hidayatullah Shaikh, Qiangguo Tong, and Pan Xia Zou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 04 2013

Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong phần cuối cùng này, các tác giả mô tả ba cơ chế để tạo ra các ảnh bằng cách sử dụng Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ Tổng hợp và Xây dựng ảnh) của IBM để bắt giữ lại một ảnh tuỳ chỉnh và cơ chế để thêm vào bằng thủ công một phụ thuộc giữa một ảnh và một gói phần mềm bằng cách cập nhật tệp cấu trúc liên kết ngữ nghĩa.

ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing, Rational
ArticleID=863810
ArticleTitle=Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 4: Tạo các ảnh với ICCT
publish-date=04052013