Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 3, Nhân bản và sửa đổi một tài sản để cung cấp tùy chỉnh

Alexei Karve, Alex Amies, Scott Peddle, Hidayatullah Shaikh, Qiangguo Tong, and Pan Xia Zou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 04 2013

MMột gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cách tạo ra các gói phần mềm cho các máy ảo (VM), tạo ra và thiết lập Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh phần mềm) của IBM trên SmartCloud và lấy ra, cập nhật các gói phần mềm. ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh Loạt bài trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing, Rational
ArticleID=863457
ArticleTitle=Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 3: Nhân bản và sửa đổi một tài sản để cung cấp tùy chỉnh
publish-date=04012013