Xây dựng chính sách chuyển đổi dự phòng đám mây

Tạo chính sách chuyển đổi dự phòng với những bài toán ứng dụng đặc trưng-đám mây để mô tả chi tiết các thành phần và nhiệm vụ

From the developerWorks archives

Judith Myerson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 03 2013

Trong vài năm gần đây, hầu hết các tổ chức và các cơ quan hoặc đã dịch chuyển một phần dữ liệu của mình lên đám mây, sẽ đang trong quá trình chuyển đổi dữ liệu hoặc sẽ đi sâu vào việc lập kế hoạch một số cách sử dụng đám mây — hai mối quan tâm chính của họ sẽ vẫn là độ tin cậy và bảo mật. Về mặt độ tin cậy, các tổ chức vẫn cần phải có ít nhất là 99,5% thời gian vận hành. Thật không may, nhiều tổ chức vẫn sử dụng một cách phản ứng "đối phó" khi có lỗi thay vì chọn dùng các bước đi chủ động khôn khéo hơn: Tạo ra một chính sách chuyển đổi dự phòng đám mây với nhiều bài toán ứng dụng đặc trưng-đám mây, mỗi bài toán đều dự tính chi tiết các thành phần và nhiệm vụ. Tác giả bài này cung cấp một lộ trình để tạo một chính sách như vậy và minh họa những bài toán ứng dụng và các kịch bản chính sách về có thể thực hiện những hành động chủ động nào khi xảy ra các lỗi.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=863222
ArticleTitle=Xây dựng chính sách chuyển đổi dự phòng đám mây
publish-date=03292013