Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 1, Tạo các gói phần mềm cho máy ảo với ICCT

Alexei Karve, Alex Amies, Scott Peddle, Hidayatullah Shaikh, Qiangguo Tong, and Pan Xia Zou

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 03 2013

Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cách tạo ra các gói phần mềm cho các máy ảo (VM), tạo và thiết lập Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh) của IBM® trên SmartCloud và lấy ra và cập nhật các gói phần mềm. ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise. Phần 2 mô tả các bước để bắt giữ lại một ảnh riêng tư mới với gói phần mềm đã thêm vào trong Phần 1.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Cloud computing
ArticleID=862280
ArticleTitle=Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 1: Tạo các gói phần mềm cho máy ảo với ICCT
publish-date=03222013