Chuyển đổi ứng dụng web của bạn thành giải pháp SaaS nhiều bên thuê

Bản kê các bước và những lưu ý để nhanh chóng chuyển ứng dụng web của bạn thành một ứng dụng đám mây

From the developerWorks archives

Scott Chate

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 11 2011

Bạn đã xây dựng một ứng dụng chạy được trên web, một bên thuê (single-tenant), nhưng cần phải làm cho nó tương thích và có hiệu quả trong một môi trường đám mây. Bạn cần thực hiện những bước nào để chuyển đổi ứng dụng của bạn thành ứng dụng SaaS đủ tính năng, nhiều bên thuê, sẵn sàng cho đám mây? Tác giả lấy một ứng dụng web mẫu, thảo luận về những lưu ý và các thay đổi cần thiết để làm cho nó thành công trong đám mây, và phác thảo các bước bạn cần thực hiện để làm được điều đó. Sau đó, như là phần thưởng thêm, tác giả giới thiệu phần mềm do công ty của ông đã thiết kế để cung cấp một cách tiếp cận "trình cắm thêm (plug-in)" cho khả năng nhiều bên thuê.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=772959
ArticleTitle=Chuyển đổi ứng dụng web của bạn thành giải pháp SaaS nhiều bên thuê
publish-date=11082011