Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 3, Phần mềm là dịch vụ

Dan Orlando

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 10 2011

Hãy khám phá bốn nhân tố chính làm tăng lợi tức đầu tư cho các nhà phát triển Phần mềm là dịch vụ (SaaS - Software as a Service) và các nhân tố đó được sử dụng để tạo ra lợi nhuận SaaS cho các nhà đầu tư như thế nào. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài ba phần này, hãy khám phá các cơ hội của mô hình kinh doanh do SaaS đưa ra và có được cái nhìn thấu đáo về vai trò của thiết kế trải nghiệm của người dùng cho các ứng dụng SaaS.

Trong loạt bài ba phần này, các ví dụ thế giới thực, đơn giản của điện toán đám mây giúp loại bỏ sự nhầm lẫn xung quanh khái niệm này. Mỗi bài viết trong loạt bài này trình bày một trong ba mô hình dịch vụ: Cơ sở hạ tầng là dịch vụ, Nền tảng là dịch vụ và Phần mềm là dịch vụ (SaaS - Software as a Service).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=766850
ArticleTitle=Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 3: Phần mềm là dịch vụ
publish-date=10202011