Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 1, Cơ sở hạ tầng là dịch vụ

Dan Orlando

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 10 2011

Hãy tìm hiểu về các khái niệm then chốt về Cơ sở hạ tầng là dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service). IaaS cung cấp các dịch vụ cơ bản, chẳng hạn như các máy chủ ảo, lưu trữ dữ liệu, và cơ sở dữ liệu trên một nền tảng để triển khai và chạy các ứng dụng của bạn.

Trong loạt bài ba phần này, các ví dụ thế giới thực, đơn giản của điện toán đám mây giúp loại bỏ các nhầm lẫn xung quanh khái niệm này. Mỗi bài viết trong loạt bài này trình bày một trong ba mô hình dịch vụ: Cơ sở hạ tầng là dịch vụ, Nền tảng là dịch vụ (PaaS - Platform as a Service) và Phần mềm là dịch vụ (SaaS - Software as a Service). Sau khi đọc loạt bài này, bạn sẽ thấy điện toán đám mây không phải chỉ là một thuật ngữ đang mốt.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=766761
ArticleTitle=Các mô hình dịch vụ điện toán đám mây, Phần 1: Cơ sở hạ tầng là dịch vụ
publish-date=10202011