Căn bản UML, Sơ đồ thành phần

Donald Bell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 03 2010

Từ Edge Rational: Bài viết này giới thiệu sơ đồ thành phần, một sơ đồ cấu trúc trong các đặc tả kỹ thuật mới của Ngôn ngữ mô hình hoá thông nhất (Unified Modeling Language), phiên bản 2.0

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=477503
ArticleTitle=Căn bản UML: Sơ đồ thành phần
publish-date=03262010