Căn bản UML, Sơ đồ lớp

Giới thiệu về các sơ đồ cấu trúc trong UML 2

Donald Bell

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 03 2010

Từ Edge Rational: là ví dụ quan trọng nhất về kiểu sơ đồ cấu trúc mới trong UML 2, sơ đồ lớp có thể được các nhà phân tích, các nhà tạo mô hình nghiệp vụ, các nhà phát triển phần mềm và các nhà kiểm thử sử dụng trong suốt chu trình phát triển phần mềm. Bài viết này cung cấp một giới thiệu đầy đủ về sơ đồ đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=477489
ArticleTitle=Căn bản UML: Sơ đồ lớp
publish-date=03262010