Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 3, Mô hình hóa ca sử dụng

Làm thế nào để định nghĩa các ca sử dụng phù hợp với SOA

Mike Evans and Ruud Schoonderwoerd

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 06 2009

Học làm cách nào các nhà phân tích nghiệp vụ và kiến trúc sư có thể xác định các ca sử dụng phù hợp với kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA). Bài này mô tả một kỹ thuật mô hình hóa ca sử dụng dựa trên kỹ thuật mô hình hóa xử lý đã được mô tả ở phần 1. Trong loạt bài này, việc học về một kỹ thuật phân rã quy trình nghiệp vụ mới có thể giúp bạn xác định các quy trình nghiệp vụ phù hợp với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=395576
ArticleTitle=Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 3: Mô hình hóa ca sử dụng
publish-date=06122009