Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2, Các mẫu quy trình

Bản thiết kế để áp dụng khung làm việc phân rã cho các tình huống mới

Ruud Schoonderwoerd

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 07 2009

Học về tập các mẫu quy trình nghiệp vụ phù hợp với SOA dùng kỹ thuật phân rã được mô tả trong Phần 1. Mỗi mẫu thuộc về một lớp của khung làm việc phân rã. Có các mẫu cho các quy trình tiêu thụ, chạy dài, activity (hành động) con người và chạy ngắn. Trong loạt bài này, học về một kỹ thuật phân rã có thể giúp bạn xác định quy trình nghiệp vụ phù hợp với một kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture SOA).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=413528
ArticleTitle=Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2: Các mẫu quy trình
publish-date=07172009