Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 1, Một kỹ thuật phân rã quy trình

Làm thế nào để xác định các mô hình phù hợp quy trình nghiệp vụ với SOA

Ruud Schoonderwoerd

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 07 2009

Bài đầu tiên này đi về phân rã một quy trình nghiệp vụ thành các lớp khác nhau của việc gán trách nhiệm — đối lập với các mức chi tiết khác nhau— và cũng xem xét vai trò của các bộ điều khiển quy trình cũng như làm cách nào các dịch vụ được xác định bởi chúng cần ở đâu. Trong loạt bài này, học về một kỹ thuật phân rã mới có thể giúp bạn xác định quy trình nghiệp vụ phù hợp với một kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture SOA).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=407134
ArticleTitle=Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 1: Một kỹ thuật phân rã quy trình
publish-date=07102009