Biểu đồ ngữ cảnh hoạt động

Cách bổ sung biểu đồ ngữ cảnh hệ thống và giúp bạn thiết kế các khía cạnh kỹ thuật của một hệ thống

From the developerWorks archives

Vito Losacco

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Trong nhiều năm, các kiến trúc sư và các nhà phân tích ứng dụng đã sử dụng biểu đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram - SCD) như một công cụ mạnh để chia sẻ khung nhìn mức cao của một hệ thống. SCD cung cấp chỉ một khung nhìn chức năng của hệ thống, một khung nhìn mà sau này dẫn đến mô hình ca sử dụng. Để xác định toàn bộ hệ thống theo sự phát triển, các yêu cầu không chức năng phải được tính đến. Các NFR tạo một khung nhìn khác về ngữ cảnh của hệ thống: biểu đồ ngữ cảnh hoạt động, sau đó chuyển tiếp tới mô hình hoạt động. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu về một kỹ thuật để bổ sung SCD với một biểu đồ ngữ cảnh hoạt động hướng không chức năng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=444910
ArticleTitle=Biểu đồ ngữ cảnh hoạt động
publish-date=11062009