Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 6, Tự động kiểm thử (Automated testing)

Kiểm tra cơ sở hạ tầng máy chủ phục vụ của bạn

Sean-Philip Oriyano

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 10 2009

Khám phá một vài mối đe dọa máy chủ Web chung cũng như các công cụ và kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để xác định và triệt tiêu chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=437490
ArticleTitle=Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 6: Tự động kiểm thử (Automated testing)
publish-date=10162009