Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 4, Quản lý các hệ thống doanh nghiệp với quy mô có thể biến đổi.

Khái niệm chung và các phương pháp kỹ thuật

Sam Siewert

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 10 2009

Khám phá các phương pháp được sử dụng để quản lý các tài nguyên của doanh nghiệp, bao gồm các kho lưu trữ, các điểm nút tính toán, thiết bị chuyển mạch, và dữ liệu và các dịch vụ mà cơ sở hạ tầng này cung cấp.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=437484
ArticleTitle=Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 4: Quản lý các hệ thống doanh nghiệp với quy mô có thể biến đổi.
publish-date=10162009