Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 3, Các phương pháp thiết kế hệ thống dành cho quy mô có thể thay đổi

Các công cụ và kỹ thuật

Sam Siewert

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 10 2009

Trong một thế giới lý tưởng, tất cả các hệ thống đều có thể mở rộng quy mô tuyến tính cho tất cả các nguồn tài nguyên với chi phí tuyến tính, nhưng đây là trường hợp hiếm khi xẩy ra. Chi phí này không chỉ bảo gồm chi phí vốn phí tổn mà còn là chi phí dự trữ dành cho sự làm mát, năng lượng, không gian đặt hệ thống, và các yêu cầu quản lý. Các nhà thiết kế hệ thống và các kỹ sư giải pháp phải đưa ra kế hoạch ban đầu cho các quy mô với mức chi phí thấp nhất, tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau trong tương lai xa, và cung cấp phần lớn quy mô tuyến tính với mức tăng trưởng vừa phải trong chi phí điều hành và vốn cơ bản. Việc chọn ra một — chiến lược thay đổi qui mô đúng đắn từ những mô hình đơn giản như máy chủ/máy khách đến mô hình nhóm điện toán lưới, điện toán đám mây và các dịch vụ internet — nói chung mang tính chất quyết định. Bài viết này trang bị cho các nhà thiết kế hệ thống và các kiến trúc sư giải pháp những phương pháp dẫn tới thành công.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=437480
ArticleTitle=Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 3: Các phương pháp thiết kế hệ thống dành cho quy mô có thể thay đổi
publish-date=10092009