Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 2, Phát hiện, phòng tránh, và loại trừ các tắc nghẽn hệ thống

Sam Siewert

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 10 2009

Các hệ thống luôn luôn có những giới hạn về tài nguyên. Thuật ngữ nút cổ chai dùng để miêu tả khi một hệ thống xảy ra sự mất cân bằng về tài nguyên và nó làm tốc độ xử lý ở một số giai đoạn bị chậm khiến cho việc sử dụng tài nguyên không được hợp lý. Theo lý thuyết, một hệ thống có thể mở rộng được và có khả năng cân băng tài nguyên tốt, sẽ không bao giờ bị hiện tượng tắc nghẽn và lãng phí tài nguyên. Việc tìm ra các công cụ và phương pháp để phát hiện, loại trừ và tránh các tắc nghẽn hệ thống sẽ giúp bạn có thể cung cấp một hệ thống có hiệu suất cao nhất và với chi phí thấp nhất cho những ứng dụng và người sử dụng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=435275
ArticleTitle=Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 2: Phát hiện, phòng tránh, và loại trừ các tắc nghẽn hệ thống
publish-date=10132009