Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 1, Xây dựng một kiến trúc cơ sở hạ tầng tin cậy giá rẻ

Michael Welsh

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 10 2009

Việc xây dựng một kiến trúc tin cậy không phải tốn quá nhiều. Các bước đơn giản và một chút tìm kiếm các sản phẩm giá hời có thể giải phóng sự căng thẳng về ngân sách của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=435271
ArticleTitle=Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 1: Xây dựng một kiến trúc cơ sở hạ tầng tin cậy giá rẻ
publish-date=10132009