Điện toán đám mây với Web Amazon Services, Phần 5 , Xử lý dữ liệu trong đám mây với SimpleDB

Prabhakar Chaganti

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 07 2009

Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Amazon SimpleDB (SDB) và khám phá một số chức năng được cung cấp bởi boto, một thư viện mã nguồn mở Python để tương tác với SDB. Trong loạt bài "Điện toán mây với Web Amazon Services" này, tìm hiểu về điện toán đám mây sử dụng dịch vụ Web Amazon. Khám phá cách các dịch vụ cung cấp một sự thay thế hấp dẫn cho việc kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy với khả năng mở rộng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản và tham khảo một số các hàm được cung cấp bởi boto.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web
ArticleID=406448
ArticleTitle=Điện toán đám mây với Web Amazon Services, Phần 5: Xử lý dữ liệu trong đám mây với SimpleDB
publish-date=07052009