Điện toán đám mây với Web Amazon Services, Phần 4 , Truyền tin tin cậy với SQS

Prabhakar Chaganti

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Amazon SimpleDB (SDB) và khám phá một số chức năng được cung cấp bởi boto, một thư viện mã nguồn mở Python để tương tác với SDB. Trong loạt bài "Điện toán mây với Web Amazon Services" tìm hiểu về điện toán đám mây sử dụng dịch vụ Web Amazon. Khám phá cách các dịch vụ cung cấp, một sự thay thế hấp dẫn cho việc kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy với khả năng mở rộng. Trong bài viết này học về dịch vụ nhắn tin tin cậy và có thể mở rộng được được cung cấp bởi Amazon Simple Queue Service (SQS).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=390964
ArticleTitle=Điện toán đám mây với Web Amazon Services, Phần 4: Truyền tin tin cậy với SQS
publish-date=05202009