Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 3, Các máy chủ theo yêu cầu với EC2

Prabhakar Chaganti

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về Amazon SimpleDB (SDB) và một số hàm của boto, một thư viện Python mã mở để tương tác với SDB. Trong loạt bài "Điện toán đám mây với Amazon Web Services" này, bạn sẽ tìm hiểu về điện toán đám mây với Amazon Web Services. Khám phá cách các dịch vụ cung cấp một sự thay thế hấp dẫn cho việc kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy với khả năng mở rộng. Bài này giới thiệu với bạn về các máy chủ ảo được cung cấp bởi Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Tìm hiểu cách EC2 có thể giúp bạn cấu hình các yêu cầu tính toán của các ứng dụng của bạn ngay trong khi làm việc và điều chỉnh dung lượng theo yêu cầu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=390963
ArticleTitle=Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 3: Các máy chủ theo yêu cầu với EC2
publish-date=05202009