Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 2, Lưu trữ trong đám mây với Amazon Simple Storage Service (S3)

Lưu trữ và lấy dữ liệu tin cậy, mềm dẻo, và rẻ

Prabhakar Chaganti

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản của Amazon SimpleDB (SDB) và khám phá một số chức năng được cung cấp bởi boto, một thư viện mã nguồn mở Python cho các tương tác với SDB. Trong loạt bài viết về "Điện toán đám mây với Amazon Web Services" tìm hiểu về điện toán đám mây bằng cách sử dụng các dịch vụ Web của Amazon. Tìm hiểu làm thế nào các dịch vụ cung cấp cách thay thế hấp dẫn cho kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy và có thể mở rộng. Bài này nghiên cứu sâu về các dịch vụ có tính mở rộng cao và phản hồi nhanh được cung cấp bởi dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon, tên là Amazon Simple Storage Service (S3). Tìm hiểu các công cụ để tương tác với S3, và sử dụng các đoạn mã mẫu để thử nghiệm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=390962
ArticleTitle=Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 2: Lưu trữ trong đám mây với Amazon Simple Storage Service (S3)
publish-date=05202009