Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 1, Giới thiệu

Khi nào thì quyết định đi thuê hơn đi mua

Prabhakar Chaganti

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Nghiên cứu về các khái niệm cơ bản của Amazon SimpleDB (SDB) và khám phá một số chức năng được cung cấp bởi boto, một thư viện mã nguồn mở Python để tương tác với SDB. Trong loạt bài viết "Điện toán đám mây với Amazon Web Services", tìm hiểu về điện toán đám mây bằng cách sử dụng các dịch vụ Web Amazon. Khám phá các dịch vụ làm thế nào cung cấp cách thay thế hấp dẫn cho kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy và có thể mở rộng được. Bài đầu tiên này giới thiệu về các đặc trưng của các khối xây dựng cơ bản của hạ tầng máy ảo. Sau đó bạn sẽ học cách sử dụng Amazon Web Services để xây dựng các hệ thống Web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Nguồn mở
ArticleID=390959
ArticleTitle=Điện toán đám mây với Amazon Web Services, Phần 1: Giới thiệu
publish-date=05202009