Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 8

Mô hình hóa theo cách của bạn cho một quy trình nhanh tốt hơn

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong phần đăng gần nhất của loạt bài này, tìm hiểu cách cải thiện chất lượng của quy trình nhanh của bạn với mô hình hóa. Mô hình hóa có nhiều thuận lợi trong quy trình phát triển. Trong bài viết này, hãy tìm ra một số quan niệm sai lầm về mô hình hóa nhanh, tìm hiểu các đặc tính của các mô hình nhanh có ích và tìm hiểu cách lựa chọn mô hình để khớp nhất với dự án của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441885
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 8
publish-date=10302009