Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 7

Các phương thức để đánh giá nỗ lực làm việc trong phát triển nhanh

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong phần đăng mới nhất của loạt bài viết này, hãy tìm hiểu về đánh giá nỗ lực làm việc trong một môi trường nhanh. Do bản chất của sự phát triển phần mềm, đánh giá nỗ lực làm việc luôn khó khăn và thường không chính xác. Trong bài viết này, hãy khám phá một số phương thức hữu dụng có thể giúp đánh giá nỗ lực làm việc cho các dự án nhanh của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441883
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 7
publish-date=10302009