Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 6

Quan điểm của người mua

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong Phần 6 của loạt bài này, hãy tìm hiểu về việc mua các dịch vụ phát triển phần mềm theo quan điểm của khách hàng. Trong khi có rất nhiều thông tin cho các nhóm phát triển về việc sử dụng các phương thức nhanh, không nhiều tài liệu về quan điểm của khách hàng khi mua các dịch vụ phát triển phần mềm. Hãy tìm hiểu các động cơ của khách hàng, hành vi và các mô hình định giá của một dự án có ảnh hưởng lớn đến sự thành công hiện tại và tương lai của một dự án phát triển như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441881
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 6
publish-date=10302009