Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 4

Sử dụng các câu chuyện của người dùng để xác định các yêu cầu dự án

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong Phần 4 của loạt bài này, hãy tìm hiểu về cách xác định yêu cầu trong một môi trường nhanh. Trong tất cả các dự án phát triển phần mềm, mọi thứ đều dựa vào các yêu cầu. Vì sự phát triển nhanh nhấn mạnh việc nói chuyện trực tiếp hơn các tài liệu văn bản và đón nhận các thay đổi vào cuối thời kỳ phát triển, các phương thức truyền thống với các yêu cầu bằng văn bản có thể không thích hợp. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu các yêu cầu về nhanh và những câu chuyện của người sử dụng giúp mô tả chúng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441876
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 4
publish-date=10302009