Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 3

Vai trò của các bên liên quan về phát triển nhanh

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong phần 3 của loạt bài này, tìm hiểu về vai trò của các bên liên quan trong một quy trình nhanh. Bài viết này thảo luận về các loại vai trò truyền thống khác nhau, cũng như các loại vai trò trong các quy trình nhanh về lập trình cường độ cao và Scrum.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441874
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 3
publish-date=10302009