Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 2

Hiểu biết về các khía cạnh khác nhau

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong Phần 2 của loạt bài này, hãy tìm hiểu cách các quy trình nhanh được sử dụng trong các loại công ty khác nhau, trong các dự án nhỏ và lớn và sự phát triển nhanh có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm của khách hàng như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441872
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 2
publish-date=10302009