Bản tuyên ngôn kiến trúc, Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 1

Phát triển nhanh có đúng cho tổ chức của bạn không?

Mikko Kontio

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Mikko Kontio trở lại với mục bài tuyên ngôn kiến trúc của ông. Hãy tìm hiểu cách một tổ chức có thể dịch chuyển theo hướng sử dụng các quy trình nhanh và về các vấn đề có liên quan đến tạo nên sự thay đổi. Trong bài viết đầu tiên về chủ đề này, hãy khám phá các quy trình nhanh là gì, các lợi ích của việc sử dụng chúng và các yêu cầu đặt ra cho tổ chức triển khai thực hiện chúng. Tháng tới, Phần 2 sẽ thảo luận về sử dụng các quy trình nhanh trong các loại các công ty khác nhau, bao gồm cũ và mới và cách các dự án nhỏ và lớn tác động đến kinh nghiệm của khách hàng và của người bán.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441869
ArticleTitle=Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 1
publish-date=10302009