Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 3, Phát triển tổng quan kiến trúc

Ba khung nhìn bổ sung đặt nền móng

Tilak Mitra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong loạt bài này, hãy học cách và lý do người ta viết tư liệu về kiến trúc phần mềm. Bài viết này giải thích cách phát triển và viết tư liệu kiến trúc tổng quan cấp cao cho hệ thống hoặc ứng dụng của bạn. Tổng quan kiến trúc, với ba khung nhìn chính của nó, đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền móng cho doanh nghiệp, ứng dụng, và kiến trúc các hệ thống của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441860
ArticleTitle=Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 3: Phát triển tổng quan kiến trúc
publish-date=10302009