Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 2, Phát triển ngữ cảnh hệ thống

Tilak Mitra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu lý do và cách bạn sẽ viết tư liệu kiến trúc phần mềm. Bài viết thứ hai này cung cấp hướng dẫn để viết tư liệu thông tin ngữ cảnh hệ thống của bạn. Ngữ cảnh hệ thống là tạo tác kiến trúc đầu tiên mà bạn phải nắm bắt. Hãy tìm hiểu cách sử dụng một sơ đồ ngữ cảnh hệ thống và các luồng thông tin để phát triển và viết tư liệu ngữ cảnh hệ thống đối với hệ thống hoặc kiến trúc phần mềm của ứng dụng của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441855
ArticleTitle=Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 2: Phát triển ngữ cảnh hệ thống
publish-date=10302009