Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 1, Kiến trúc phần mềm là gì, và tại sao việc viết tư liệu nó lại là quan trọng

Tilak Mitra

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 10 2009

Kiến trúc phần mềm đã ngày càng trở nên quan trọng đối với việc phát triển các hệ thống thời gian thực phức tạp. Trong loạt bài mới này, hãy tìm hiểu lý do và cách bạn phải làm thế nào để viết tư liệu kiến trúc phần mềm. Bạn sẽ tìm hiểu về năm quan điểm hay khía cạnh khác nhau mà bạn phải viết tư liệu đối với bất kỳ dự án phát triển phần mềm cỡ từ trung bình đến lớn. Bài đầu tiên này trong loạt bài viết giới thiệu kiến trúc phần mềm và tầm quan trọng của việc viết tư liệu. Bạn cũng sẽ nhận được một tổng quan về các quan điểm kiến trúc có trong các bài viết sắp tới.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=441851
ArticleTitle=Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 1: Kiến trúc phần mềm là gì, và tại sao việc viết tư liệu nó lại là quan trọng
publish-date=10302009