Những điều căn bản về UML: Làm quen với Unified Modeling Language

Quay lại

Hình 5: Sơ đồ trạng thái hiển thị các trạng thái khác nhau mà các lớp chuyển qua trong một hệ thống chức năng
Sơ đồ trạng thái

Quay lại