Những điều căn bản về UML: Làm quen với Unified Modeling Language

Quay lại

Hình 4: Một ví dụ về sơ đồ trình tự
sơ đồ trình tự

Quay lại